The team dedicated to Vietnamese projects

18 March 2019ContactLaurent Perrin / Phone : +33 1 77 49 79 08

After a twenty-year absence L'Institut Paris Region came back to Vietnam in 2013 thanks to a consultancy contract awarded by The Vietnam Institute of Urban and Rural Planning (VIUP) to amend the Hanoi Capital Regional Plan. Beyond this strategic regional development project, we are convinced that Vietnamese national and local urban planning authorities could usefully benefit from the renowned international and multidisciplinary expertise of L'Institut Paris Region for other master planning studies and urban development projects. This page is presenting a summary of our know-how and references in master planning, GIS and in IT applications, starting with the members of the Vietnamese team at L'Institut Paris Region.

Năm 2013, Viện IAU îdF trở lại Việt Nam sau 20 năm nhờ thành công ký kết hợp đồng nhận tư vấn Đồ án Quy hoạch Vùng thủ đô Hà Nội với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia (VIUP). Chúng tôi rất tin tưởng rằng, xa hơn không chỉ với dự án vùng thủ đô, Việt Nam nói chung và các dự án đô thị địa phương nói riêng sẽ đạt được nhiều thành công dựa trên uy tín lớn trên trường quốc tế của Viện, cũng như dựa trên kinh nghiệm lâu năm của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực liên quan đến quy hoạch tổng thể và phát triển đô thị. Trang này dành để giới thiệu tóm tắt những thế mạnh đặc trưng,  một số dự án tiêu biểu, hệ thống thông tin địa lý GIS và các phần mềm ứng dụng, bắt đầu với các thành viên “Nhóm Việt Nam” của Viện L'Institut Paris Region.

Thông tin thêm

Laurent Perrin

Senior Architect & Urban Planner - 27 years of experience - Master in architecture (ENSA, Paris), Master in Design Studies, Doctor of Design (GSD, Harvard)

Role : Team leader, Urban planning
Laurent enjoys a long professional experience as an urban planner mainly with L'Institut Paris Region and lately with AREP International, master planning a large new seaside city in the Arabic Gulf. He has returned to L'Institut Paris Region to supervise large-scale projects abroad. His expertise ranges from regional to metropolitan master planning and he specializes in the planning and design of R&D campuses and clusters. He recently managed the consultancy team of L'Institut Paris Region for the amendment to Hanoi Capital Regional Plan.

Laurent đã đi một chặng đường dài cùng với viện IAU Ile-de-France trong vai trò chuyên gia quy hoạch trước khi chuyển công tác đến Ban các dự án quốc tế-AREP với nhiệm vụ quy hoạch thành phố bờ biển Arabic Gulf. Sau một thời gian, Laurent quay trở lại IAU trong vai trò quản lý các dự án quy mô lớn ở nước ngoài. Ông là chuyên gia quy hoạch vùng, các thành phố lớn đồng thời cũng là chuyên gia nghiên cứu, quy hoạch phát triển các khu học xá, cụm chức năng đô thị. Hiện nay Laurent đang quản lý nhóm tư vấn dự án rà soát Đồ án quy hoạch tổng thể Vùng Thủ Đô Hà Nội của viện IAU IdF liên kết với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia VIUP.

Examples of professional projects

Sandrine Barreiro

Lawyer in planning law and environmental law - 22 years of experience - Master in Spatial Planning and Construction Law (Saint-Maur Créteil, Paris 12) and Master in Environmental Law (Panthéon-Sorbonne, Paris 1)

Role :  Law and Urban Planning
With over 15 years of experience gained at L'Institut Paris Region, Sandrine Barreiro masters the institutional, contractual and regulatory development, formulation and implementation of planning and development policies.
In charge of the legal aspects of the revision of the Ile-de-France Regional Plan (SDRIF), then head of the SDRIF 2013 project, she is now head of the planning division at L'Institut Paris Region where she plays the role of legal expert and contributes to the development of planning documents abroad (Master Plans of the Lebanese territory, of the Casablanca waterfront, of Casablanca Metropolis, of Casa-Anfa districts, etc.).
She is involved in training sessions on urban planning legislation, both internally and externally, with French local authorities, professional organizations, schools of architecture, Moroccan urban planning agencies, Brazilian experts, Libyan experts, Warsaw elected representatives, etc.

Sandrine Barreiro là một luật gia chuyên ngành luật quy hoạch và môi trường. Với hơn 15 năm kinh nghiệm tại IAU-IdF, bà nắm rất vững các khuôn khổ thể chế, hợp đồng và pháp quy trong soạn thảo và thực hiện các chính sách quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.
Với vai trò phụ trách các khía cạnh pháp lý khi tiến hành điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Vùng Île-de-France (SDRIF), sau đó làm Trưởng dự án SDRIF năm 2013, Sandrine Barreiro hiện nay là Trưởng Phòng Quy hoạch của IAU Île-de-France. Bà cũng đảm nhận vai trò thẩm định về mặt pháp lý và tham gia soạn thảo các tài liệu quy hoạch ở nước ngoài (Quy hoạch lãnh thổ Li-băng, Quy hoạch duyên hải Casablanca, SDAU Casablanca, Sơ đồ quy hoạch và phát triển khu Anfa, v.v…).
Trong các chương trình đào tạo, bà tham gia trình bày về khía cạnh pháp lý hiện hành trong các khoá tập huấn nội bộ và cho các cơ quan bên ngoài ở Pháp (chính quyền các địa phương, các cơ quan chuyên môn, các trường kiến trúc và đại học tổng hợp, v.v…) và ở nước ngoài (các cơ quan quy hoạch của Ma-rốc, các chuyên gia Braxin, các chuyên gia Ly-bi, các đại biểu dân cử của Vác-sa-va, v.v…).

Examples of professional projects

Martin Hervouet

Economist - 8 years of experience - Master in Urban and Regional Planning & Master in International Relations (Paris La Sorbonne)

Role : Socioeconomic analysis & forecasting
Martin has been working as consultant in local strategies of economic development at the Economics Department of L'Institut Paris Region since 2010. He was previously research assistant at the ENPC engineering school in Paris, in charge of assessing the French National Strategy for the Economic Revitalization of Declining Industrial Areas. He started is professional career as project manager in the French Embassy in Jordan, in charge of a bilateral scientific and archeology cooperation program. He recently joined the team in charge of revising the Master Plan of Hanoi Capital Region.

Martin đảm nhận vai trò tư vấn chiến lược phát triển kinh tế địa phương trong Ban Kinh Tế của viện IAU IdF từ 2010. Trước đó ông là nghiên cứu sinh tại trường Kỹ sư Quốc Gia Cầu Đường Pháp ENPC, tham gia nghiên cứu chiến lược tái thiết lập hệ thống kinh tế trong các vùng suy thoái của toàn nước Pháp. Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò quản lý dự án tại Đại Sứ Quán Pháp ở Jordan, chịu trách nhiệm chương trình kết nối song phương về khoa học và khảo cổ học. Hiện tại ông tham gia nhóm rà soát dự án Quy hoạch tổng thể Vùng Thủ đô Hà Nội-Việt Nam của Viện IAU IdF.

Sophie Laurent

Architect & Transportation Planner - 16 years of experience - Master in architecture (ENSA, Paris-Belleville), Master in urban design and town planning (ENPC, Paris)

Role : Transport planning & design
Sophie worked for 8 years at SYSTRA in the field of transportation engineering prior to joining the Department of Transports and Mobility at L'Institut Paris Region, where she drafted planning guidelines and participated in public transport projects in France and abroad (Lithuania, Latvia, Vietnam, Argentina, the UAE). For the past 6 years, she has been focusing her work at on regional urban planning and transport strategies, to ensure the consistency of future urban development.

Sophie đã làm việc 8 năm cho SYSTRA trong lĩnh vực giao thông cộng tác với Ban Giao Thông của viện IAU IdF, bà tham gia lập dự án hướng dẫn và chủ đề tham gia giao thông công cộng của người dân ở Pháp cũng như quốc tế (Lithuania, Latvia, Vietnam, Argentina, Dubai). Trong 6 năm trở lại đây, bà tập trung vào việc quy hoạch đô thị và chiến lược giao thông của vùng, đảm bảo tính phát triển bền vững.

Examples of professional projects

Paul Lecroart

Senior Urban Planner & Designer - 27 years of experience - Magister in Urban Planning (Paris Sorbonne), Master in Urbanism (French Planning Institute-IFU), Urban Design Master Class (UCLA)

Role : Strategic Urban Planning & Design
Paul is an experienced urban planner & designer, both in France and internationally. A senior planner with L'Institut Paris Region he contributes to regional strategies (Green Plan, Ring Metro Study, Regional Masterplan, Olympic Study) and local urban projects. He currently leads work on strategic planning and large urban projects in the Paris region managed through the exchange of experiences with cities such as London, Hamburg, Amsterdam, New York, Seoul or Tokyo. His experience includes strategic or design workshops in Rabat, Tehran, Rio, Tripoli, Vitoria, Changzhou, Marseilles and Johannesburg. Paul is part of the International Advisory Board for the 4th New York Regional Plan and regularly works for Futuribles International.

Paul là quy hoạch gia, nhà thiết kế đô thị giàu kinh nghiệm với các dự án tại Pháp và quốc tế. Trong một thời gian dài làm việc tại viện IAU Ile-de-France, ông tham gia đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển vùng (Dự án xanh, Nghiên cứu dự án metro ở vành đai, Quy hoạch tổng thể vùng, Dự án Olympic) và các dự án quy hoạch địa phương. Hiện tại ông đang chỉ đạo kế hoạch chiến lược vùng và các dự án quy mô lớn thông qua trao đổi kinh nghiệm với các thành phố khác như: London, Hamburg, Amsterdam, New York, Seoul và Tokyo. Một số kinh nghiệm khác của ông ở quốc tế cũng rất đa dạng như các hội thảo chiến lược và xưởng thiết kế ở Rabat, Tehran, Rio, Tripolo, Vitoria, Changzhou, Marseilles và Johannesburg. Ngoài ra, Paul còn là thành viên của Ban Cố Vấn Quốc tế lần thứ 4 về quy hoạch vùng New York và thường xuyên làm việc với tổ chức Futuribles International.

Examples of professional projects

Philippe Louchart

Senior Demographer & Economist - 32 years of experience - Master in Demography (Panthéon-Sorbonne, Paris), PhD in Demographics Economic (Science Po Paris)

Role : Socioeconomic analysis & forecasting
Philippe has been working for L'Institut Paris Region since 1987 as a demographer, heading most demographics forecasting studies in Ile-de-France and abroad (particularly in Casablanca). He has supervised the production and drafted chapters of the "Atlas des Franciliens" jointly published by INSEE and L'Institut Paris Region. He has also led a major regional futures study in 2007: "Ile-de-France 2030". He recently joined the team in charge of revising the Master Plan of Hanoi Capital Region.

Philippe làm việc tại IAU-IdF từ năm 1987 với vai trò chuyên gia nghiên cứu dự báo dân số của vùng Ile-de-France và quốc tế (đặc biệt ở Casablanca) Ông giám sát các kết quả nghiên cứu và bản phác thảo các chương “ bản đồ Atlas dân số vùng Ile-de-France”- Hợp tác thực hiện bởi INSEE và viện IAU-IdF. Ông cũng đồng thời chịu trách nhiệm dự án chiến lược của vùng vào năm 2007 mang tên “Ile de France 2030”. Hiện tại, ông tham gia nhóm rà soát dự án Quy hoạch tổng thể Vùng Thủ đô Hà Nội-Việt Nam của viện IAU IdF.

Karim Ben Meriem

Architect & Urban Designer - 12 years of experience - Master in Architecture (Tunis National Design School), Master in Urban Design (ENSA Paris-Belleville)

Role : Urban planning & design
Karim has ten years of professional experience in urban design and planning, both in France and abroad. He started working with Atelier Parisien d'Urbanisme (APUR) from 2006 to 2008 on the Sayyeda Zaynab district redevelopment in Cairo and on the Porte de Choisy redevelopment project area (including complex restructuring of a row of sports facilities along the Paris ring road). From 2009 to 2011 he particularly worked on Tripoli Old City regeneration project (Libya) and developed urban design projects along the walls and gates of the historic district from concept design to tender documents. He joined L'Institut Paris Region in 2012 and amongst other projects, he took an active part in the PSA industrial site redevelopment project in Paris suburb as well as Descartes Campus project.

Karim đã có 10 năm kinh nghiệm trong quy hoạch và thiết kế đô thị ở Pháp và quốc tế. Bắt đầu làm việc tại xưởng quy hoạch Paris Atelier (APUR) từ năm 2006 đến 2008, ông tham gia dự án phát triển lại quận Sayyeda Zaynab ở Cairo và khu Porte de Choisy (bao gồm tái cấu trúc lại hệ thống thể dục thể thao dọc vành đai Paris) Từ năm 2009 đến 2011 ông tham gia dự án cải tạo thành phố cổ Tripoli (Lybia, phát triển dự án thiết kế đô thị dọc tường thành và cửa ô lịch sử của quận, hoàn thiện dự án từ thiết kế đến lập hồ sơ thầu. Ông bắt đầu làm việc tại IAU từ năm 2012 và đóng góp tích cực vào dự án tái phát triển khu công nghiệp PSA ở Paris cũng như dự án khu học xá Descartes.

Examples of professional projects

Tristan Morel

Urban Planner - 8 years of experience - Master in Urban Planning and Development (La Sorbonne, Paris), Postmaster in International Expertise in Developing Cities (IFU, Paris) Paris

Role : Team representative in VN, Urban planning
Tristan acquired its first practical experience on a project of urban regeneration in the north of Paris and in the Middle East in 2007, conducting a field survey of cases, tools and measures aiming at protecting private urban heritage. Then he moved to Vietnam in 2009 to start a career in architecture firms, where he became project manager in urban planning, and manager of architecture, planning and graphic studios. Afterwards, he spent six months with IMV, working on transport and strategic urban planning studies in Hanoi.

Tristan bắt đầu trong sự nghiệp với dự án cải tạo đô thị ở Paris (Thế kỷ 19) và ở Trung Đông năm 2007 nhiệm vụ khảo sát thực địa, tìm kiếm các công cụ, giải pháp mục đích bảo tồn các di sản đô thị. Sau đó, Tristant đến Việt Nam vào năm 2009 bắt đầu lĩnh vực quản lý dự án quy hoạch, các lĩnh vực về kiến trúc và diễn họa. Tiếp đến, ông làm việc với IMV trong 6 tháng về giao thông và nghiên cứu phát triển chiến lược tại Hà Nội.

Examples of professional projects

Téodora Nikolova

Architect, Civil Engineer & Urban Designer - 10 years of experience - Master in Civil Engineering (Sofia, Bulgaria), Master in Architecture (ENSA Paris-Belleville), Master in Urban Design (IFU, Paris), Master of Science in Sustainable Buildings Performance and Design (Oxford, UK)

Role : Urban planning & design
Teodora has started her professional career working with important architectural & urban design practices in Paris and London (Christian de Portzamparc, Reichen et Robert & Associés, Atelier Parisien d'Urbanisme). She has over eight years of experience in various projects at different scales, both in urban planning and architecture in France and abroad. Among her major projects in urban design is the urban planning of the old airport area ANFA in Casablanca (Morocco), the reconstruction of the old center of Amiens, the concept for the creation of a new city for expatriates in Dubai, the urban redevelopment of the road RN34 (France). She joined L'Institut Paris Region in 2013.

Teodora bắt đầu sự nghiệp trong các văn phòng nổi tiếng của tư nhân, nhà nước ở Paris và London( Văn phòng Kiến trúc sư Christian de Portzamparc, Reichen et Robert & Associés, xưởng quy hoạch Paris Atelier Parisien d’Urbanisme). Bà có hơn 8 năm kinh nghiệm trong các dự án quy mô khác nhau từ quy hoạch đô thị đến thiết kế kiến trúc tại Pháp và quốc tế. Một số những dự án tiêu biểu mà bà tham gia như: Dự án cải tạo khu sân bay cũ ANFA ở Casablanca (Maroc), cải tạo lại khu trung tâm Amiens-Pháp, thiết kế đô thị mới ở Dubai, tái phát triển đô thị dọc đường quốc lộ RN34(Pháp). Bà bắt đầu làm việc ở IAU IdF từ năm 2013.

Examples of professional projects

Xavier Opigez

Senior 3D Graphic Designer - 24 years of experience - Cartographer & Draftsman Technical Certificate (Elisa Lemonnier School, Paris)

Role : 3D rendering & GIS
Xavier enjoys a long experience in the field of Cartography and Geomatics and is fascinated by new ICT technologies and emerging 2D and 3D representations. GIS and 3D urban modeling expert at L'Institut Paris Region since 2007, he was in charge of developing the "Visiau Aménagement" (Interactive Mapping). Project Manager in charge of developing 3D tools (urban densification, environmental impact, immersive 3D model etc.) at L'Institut Paris Region. Teacher in charge of 3D session at The University of Cergy-Pontoise and the Engineering High School of Paris-East.

Xavier đã trải qua một thời gian dài lập các bản vẽ và hệ thống địa lý với công nghệ mới ICT, tạo ảnh 2 chiều và thể hiện không gian 3 chiều. Ông là chuyên gia về Hệ thống thông tin địa lý GIS và mô hình đô thị 3 chiều tại Viện IAU IdF từ năm 2007, đảm nhận phát triển dự án “Viseau Aménagment” (Bản đồ tương tác). Ngoài ra, ông quản lý dự án phát triển các công cụ 3 chiều của Viện (mật độ đô thị, ảnh hưởng môi trường, mô hình mô phỏng nước lũ 3 chiều…) Ông cũng là giáo viên mô hình 3D của Đại học Cergy-Pontoise và Trường Phổ thông Kỹ sư Paris-East.

Examples of professional projects

Dominique Riou

Senior Transportation Planner - 23 years of experience - Master in Town Planning & Civil Engineering (INSA, Lyon)

Role : Transport planning
Dominique has been working for L'Institut Paris Region since 1998 as Project Manager at the Department of Transports and Mobility. He specializes in transport systems, modes and infrastructures especially in the realm of powered two-wheelers, soft traffic and car parking. Dominique has drafted the transportation strategy of the newly revised Ile-de-France Regional Master Plan and has been in charge of drafting transportation plans in France (Bordeaux, Paris) and abroad (Syria, Morocco and Lebanon). He recently joined the team in charge of revising the Master Plan of Hanoi Capital Region.

Dominique làm việc tại viện IAU-IdF từ năm 1998 trong vai trò quản lý dự án tại Ban giao thông. Ông là chuyên gia về hệ thống giao thông, các loại mô hình và hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh vực xe hai bánh, giao thông mềm và bến bãi đỗ xe ô tô. Ông đã viết về chiến lược giao thông trong bản rà soát gần nhất của quy hoạch tổng thể vùng Ile-de-France (Bordeaux, Paris) và quốc tế (Syria, Morocco và Libăng) Hiện tại, Dominique tham gia nhóm rà soát dự án Quy hoạch tổng thể Vùng Thủ đô Hà Nội-Việt Nam của Viện IAU IdF

Pierre-Marie Tricaud

Senior Landscape Architect & Urban Planner - 27 years of experience - PhD in Landscape Urbanism (Paris), Master in Landscape Architecture (Versailles), Master in Agronomy (AgroParisTrech)

Role : Landscape planning & environmental analysis
Pierre-Marie has been working for L'Institut Paris Region for the past 23 years as landscape architect and consultant for various territorial planning studies with an emphasis on agricultural and environmental issues, both in Ile-de-France and abroad (Sierra Leone, Cambodgia, Morocco, Lybia, Syria, etc.) Pierre-Marie is also consultant for UNESCO-ICOMOS where he advises governments on the protection of cultural heritage and on the preparation of their applications to UNESCO's list of universal cultural landscapes. He recently completed a PhD dissertation on the reuse of cultural heritage sites. He recently joined the team in charge of revising the Master Plan of Hanoi Capital Region.

Pierre-Marie làm việc cho Viện IAU IdF từ cách đây 23 năm trong vai trò chuyên gia cảnh quan và tư vấn nghiên cứu các vấn đề khác nhau liên quan đến nông nghiệp, môi trường của vùng Ile-de-France và quốc tế (Sierra Leone, Cambodgia, Morocco, Lybia, Syria,…) Pierre-Marie cũng tư vấn cho tổ chức UNESCO-ICOMOS, đưa ra các giải pháp cho chính phủ nhằm bảo vệ di sản văn hóa. Ngoài ra, ông cũng đưa ra các tiêu chí lựa chọn cho danh sách đánh giá di sản văn hóa cảnh quan thế giới của UNESCO. Ông cũng vừa hoàn thành đề tài tiến sĩ về chủ đề tái sử dụng các khu di sản văn hóa. Hiện tại, Pierre-Marie tham gia nhóm rà soát dự án Quy hoạch tổng thể Vùng Thủ đô Hà Nội-Việt Nam của viện IAU IdF.

Examples of professional projects

This page is linked to the following category :
International